31.5.09

စိုင္းတင္သို ့လားကတ္ေမ (ဦးေမာင္သိန္း)


Read more...

ခ်စ္သူမ်က္ႏွာသာျမဲပါ (ဦးေမာင္သိန္း)


Read more...

ရကၡိဳင္ကမ္းျခီ (ဦးေမာင္သိန္း)Read more...

25.5.09

ေခတ္ေလးေခတ္ (ဓည၀တီေခတ္) ၁

Read more...

ေခတ္ေလးေခတ္ (ဓည၀တီ ၂ ၊ ေ၀သာလီေခတ္ ၁)

Read more...

ေခတ္ေလးေခတ္ (ေ၀သာလီေခတ္) ၂

Read more...

ေခတ္ေလးေခတ္ (ေလးျမိဳ ့ေခတ္) ၁

Read more...

ေခတ္ေလးေခတ္ (ေလးျမိဳ ့ေခတ္) ၂

Read more...

ေခတ္ေလးေခတ္ (ေလးျမိဳ ့ေခတ္) ၃

Read more...

ေခတ္ေလးေခတ္ (ေလးျမိဳ ့ေခတ္) ၄

Read more...

ေခတ္ေလးေခတ္ (ေျမာက္ဦးေခတ္) ၁

Read more...

ေခတ္ေလးေခတ္ (ေျမာက္ဦးေခတ္) ၂

Read more...

ေခတ္ေလးေခတ္ (ေျမာက္ဦးေခတ္) ၃

Read more...

ေခတ္ေလးေခတ္ (ေျမာက္ဦးေခတ္) ၄

Read more...

20.5.09

ေရႊသွ်ိဳင္ဒိုင္အျငိမ့္ လေရာင္နန္ ့အဖြဲ ့ ၁

Read more...

ေရႊသွ်ိဳင္ဒိုင္အျငိမ့္ လေရာင္နန္ ့အဖြဲ ့ ၂

Read more...

ေရႊသွ်ိဳင္ဒိုင္အျငိမ့္ လေရာင္နန္ ့အဖြဲ ့ ၃

Read more...

ေရႊသွ်ိဳင္ဒိုင္အျငိမ့္ လေရာင္နန္ ့အဖြဲ ့ ၄

Read more...

12.5.09

ရိုးရာက မမ (သန္းေမာင္)

Read more...

ႏြီအလြမ္း (ယုယုလႈိင္)

Read more...

ႏႈတ္ဆက္ခေရ ကံ့ေကာ္ျမီ (ယုယုလႈိင္)

Read more...

လႈ္ိင္းလံုးေသွ် (ႏွင္းႏွင္းေ၀)

Read more...

11.5.09

ေရႊသွ်ိဳင္ဒိုင္အျငိမ့္ (စႏၵာ၀င္း)

Read more...

နတ္တရာ ပတ္တရာ ၁ (လေရာင္၊ျမင့္ေမာင္၊ကာတြန္း၊သိန္းထြန္း)နတ္တရာ ပတ္တရာ ၂.

Read more...

8.5.09

dance


Read more...

aa


Read more...

7.5.09

အားလံုးနင္ပိုင္ေရ (ကိုၾကီး)


Read more...

1.5.09

အရြယ္ ( ဦးေမာင္သိန္း)

Read more...

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

Back to TOP