29.8.10

ဒုကၡအနႏၱၾကားက စႏၵာမုနိ (ဘုရားသမိုင္း ဇာတ္ကား)

ဒုကၡအနႏၱၾကားက စႏၵာမုနိ ၁ (ဘုရားသမိုင္း ဇာတ္ကား)


ဒုကၡအနႏၱၾကားက စႏၵာမုနိ ၂ (ဘုရားသမိုင္း ဇာတ္ကား)ဒုကၡအနႏၱၾကားက စႏၵာမုနိ ၃ (ဘုရားသမိုင္း ဇာတ္ကား)ဒုကၡအနႏၱၾကားက စႏၵာမုနိ ၄ (ဘုရားသမိုင္း ဇာတ္ကား)
ဒုကၡအနႏၱၾကားက စႏၵာမုနိ ၅ (ဘုရားသမိုင္း ဇာတ္ကား)ဒုကၡအနႏၱၾကားက စႏၵာမုနိ ၆ (ဘုရားသမိုင္း ဇာတ္ကား)ဒုကၡအနႏၱၾကားက စႏၵာမုနိ ၇ (ဘုရားသမိုင္း ဇာတ္ကား)ဒုကၡအနႏၱၾကားက စႏၵာမုနိ ၈ (ဘုရားသမိုင္း ဇာတ္ကား)

Read more...

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP